top of page

Uluslararası Balkan Sempozyumu


Balkan Harbinin 100. Yıl Dönümüne ait bir akademik programın düzenlenmiş olmasından geç de olsa haberdar olmak bizi memnun etmiştir. Bu konuda öncülüğü üstlenen ve ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ve ve tüm emeği  geçenlere teşekkür  etmek  gerekmektedir.

“Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri” temalı Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 2012 Tarihleri arasında, tam da 100 yıl önceki  tarihin arefesindeIsparta’da düzenlenmiştir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin sahibi ve konuları aşağıda sıralanmıştır. Bu çalışmaları için değerli katılımcılara ayrıca teşekkür etmelidir. İzliyemediğimiz, dinliyemediğimiz bu değerli bildirileri elimize geçtiği zamanlarda değerlendirmek istediğimizi belirtmeliyiz. Toplam 93 adet bildirinin sunulmuş olması oldukça memnuniyet vericidir.

Bilmiyorum, bu bildiriler arasında beni de her zaman çok yaralamış olan şu söz almakta mıdır? “ Biz sizi ordularımızla değil, ilkokullarımızla yendik!”

Bu sözü savaş sonrası, bir Bulgar yetkilisinin, bir Osmanlı askerine söylediği rivayet olunur. İşte bu sebepten olacak, bildirilerin tümünü okuma hevesimizi bildirirken, aklımızın da özellikle,  Ercan UYANIK & İrfan Davut ÇAM’ın birlikte sundukları, “ Yüzüncü Yıldönümünde Büyük Bozgunun Muhasebesi ya da Balkan Harbi’nde Neden Münhezim Olduk?” adlı bildiride olduğunu söylememiz gerekmektedir.

Bildiriler

Cüneyt YENİGÜN/ GCC Model: Conflict Management for the Greater Albania

Tadeusz Jan CZEKALSKI / Between Longstanding Hostilities and

Unwanted Alliances – The Crucial Aspects of Balkan Policy of Albanian

State in 20. Century

Aleksandar RASTOVIĆ/ Edward Grey and the First Balkan War

Idaver SHERIFI/Basın Özgürlüğü

Hasan KORKUT/ Muhidin MULALIC

Dayton Agreement and Political Issues in Bosnia

Wojciech SZCZEPAŃSKI/The Precarious Presence of The “VictimOppressor Antinomy and the Opposing Narratives Regarding the Past in the Albanian-Serbian Communication in the Modern Kosovo (Some Reflections Inspired By Helena Zdravkovıć’s Research

Aleksandar KADIJEVIĆ/The Architecture of Yugoslav Embassy in Ankara (1936) As a Result of

Political Collaboration Among Two Balkan Leaders  And Countries

Yılli GURRA/Din Özgürlüğü

Veli KRECİ/Macedonian Socio- Economic Issues and Solutions

Dimitar ATANASSOV, /Turkish serials and Bulgarian historical narrative

Piotr Krzysztof MIKIETYŃSKI/World War I in the Balkans, 1914-1918 – Third Balkan War?

Esat Arslan/ Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya

Desirée PANGERC/Illegal Migrations Along the Balkan Routes

Ema MILJKOVIC BOJANIC,/Ottoman Heritage in the Balkans: The Ottoman Empire in Serbia, Serbia in the Ottoman Empire

Ivan BALTA/Croatian-Slavonian Military Troops on European (Balkan) Battlefields During World War I .

Sevin ALİL/ Makedonya’da Yayınlanan İlkokul Tarih Kitaplarında Türkler

Bülent Sarper AĞIR/Rethinking Security in The Balkans: The Concept of Weak State And its Implications For Regional Security

Gürbüz ÖZDEMİR/Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli Olarak Radikal Demokrasi

Serdar YILMAZ/ Avrupa Birliği’nin Balkan politikası var mı?

Adem EFE/Balkanların İslamlaşmasında Tekkelerin Rolü ve Kosova/Prizren Şeyh Osman  Efendi Tekkesi

Jędrzej PASZKIEWICZ/Cooperation Process Between the Western Balkan Countries, Inspired by the European Union. Conditions and Obstacles

Murat YORULMAZ/21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında Balkanlardaki Jeopolitik Bölünmeler

Sibel KAVUNCU/ Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Genişleme Sürecinde Balkanlar

Süleyman DEMİRCİ & Serdar ÖSEN/ Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilmesi Sürecinde Selanik ve Yenişehir Mevlevîhânelerinin Yaşadığı Sorunlar

Harun ARIKAN/The European Union Policy towards Balkan Conflicts in the Post Cold War Era: 1991-1997.

Sibel AKGÜN/Kosova’nın Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci ve Bu Süreçte Kosova Türkleri

Muharrem GÜRKAYNAK & Adem Ali İREN/ Türk Dış Politikasında Bati Balkanlar: Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri Üzerine

Ahmet ARAS/Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Gurupların Durumu

Kerstin CARLSON/ “Implications of ICTY Plea Bargains on Reconciliation in the Former Yugoslavia”

Mehmet Bülent ULUDAĞ & Soner KARAGÜL/Avrupa’yla Entegrasyon Sürecinde Bulgar Ulusçuluğunun Rasyonel ve İrrasyonel Yönleri

Mehmet BEŞİRLİ/  I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Dış Borçlarının Durumu ve Balkan Devletleri (Alman Belgelerine Göre)

Eda TOK/ Bosnalı Bir Divân Şairinin Gözünden Mevlâna ve Mevlevîlik

Murat KILIÇ/ Balkan Savaşları’nın Türk Milliyetçiliği Üzerindeki Etkisi: Türkler Bir Ruh-ı Milli Arıyorlar

Mustafa GENÇOĞLU/ Abdülhamit Döneminde Karadağ ;İşkodra Sınırının Güvenlik Sorunu

Cabir DOĞAN/ Abdülhamit Dönemi Balkan Politikası

Salih İNCİ/ Balkanlardaki Nüfuz Mücadelesinde Bulgar Eksarhlığı’nın Yeri ve Önemi

Güngör GÖÇER/ Balkan Harbinde Yaşanan Zulümlerin Milli Bilincin Oluşmasına Etkisi

Uğur ÖZCAN/ Osmanlı- Karadağ ve Osmanlı-Sırbistan İlişkilerinde İâde-İ Mücrimîn (Suçluların İadesi) Meselesi ve Çözümü.

Satılmış GÖKBAYIR/ İttihat ve Terakki Fırkası’nın Balkan Politikası: Mektepler ve Kiliseler

Kanunu

Mehmet ÇANLI/Bulgaristan’daki Türk Azınlığı ve Bulgar Trakya Komitesi Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934)

Ercan UYANIK & İrfan Davut ÇAM/ Yüzüncü Yıldönümünde Büyük Bozgunun Muhasebesi ya da Balkan Harbi’nde Neden Münhezim Olduk?

Abidin TEMİZER/Balkanlaşma ve Balkan Savaşlarında Karadağ

Hayri ÇAPRAZ/Bulgaristan’da Rus idaresi (1877-1879)

İhsan Burak BİRECİKLİ/ İştib Vukûâtı: Bulgar Çetecilerin Çarşı Camii’ne Bombalı Saldırısı

Ferah AYYILMAZ/Balkan Savaşı’nda Anadolu’ya Yönelik Göçler ve Sosyo-ekonomik Sonuçları

Pakize YÖNTER SAĞUN/ Balkan Harbinde Yanya (1912-1913)

Mustafa ÖZTÜRK/ Car 2. Aleksander’in 19. Asır Sonu Balkan Slavları Siyaseti”

Sercan İhsan ÜRKMEZ/ İkinci Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Geri Alınması Meselesi

Sibel AKOVA/Meltem ACARLI ŞAHİN/ Batı Balkan Göçmenlerinin Türkiye’deki Kültürleşme Süreçleri

Suat KOLUKIRIK/ Politik Kurgusallıktan Kültürel Gerçekliğe: Balkan Coğrafyasında Zaman, Mekan ve İnsan

Mustafa ÇOLAK/ Alman Diplomatik Belgelerinde Türk-Yunan Dostluk İlişkilerini Kurma Çabaları ve Venizelos’un Türkiye Ziyareti

Yunus Emre KALELİ/Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa ve Balkan Harbi Müzesi

Şule CHOUSEIN / Unwelcome Citizens: Muslim Turks of Greece and Orthodox Greeks of Turkey

Matilda LIKAJ/ Kültür Kavramı, Bazı Tanımlar ve Tartışmalar: Arnavut ve Türk Kültürlerin Karşılaştırmalı Sosyolojik Bir İnceleme

Tarık OĞUZLU/ “The Impact of InternationalInstitutional Factors on the Dynamics of Turkish-Greek Relations and the Security Environment in the Aegean Sea”

Osman AKANDERE & Hasan Ali POLAT/İkinci Balkan Konferansı Esnasında Yunan ve Bulgar Gazetecilerinin İstanbul ve Ankara’daki Temasları

İsmail ARSLAN/ Türk-Yunan İlişkilerinde Mütekabiliyetten Karşılıklı İşbirliğine Geçişte Mübadele ve Mübadillerin Rolü

Emine DİNGEÇ/ Eflak ve Boğdan’da Köleleşen Romanlar

Yusuf YILDIRIM & Sedat TURHAN/ Balkan Ülkeleri açısından Karadeniz’in Rolü

Hasan BABACAN/ Balkan Savaşları Sonrası Terhis Olan Askerlerin Isparta ve Havalisinde Meydana Getirdiği Sağlık Sorunları

İbrahim ERDOĞAN/ Türk-Yunan İlişkilerinin Geleceğinde Potansiyel Bir Soft-Power Unsuru Olarak Mübadiller

Nazmi AVCI/ Balkanların Dağlı Türkleri Pomaklar

Ali Cüneyt ÇETİN/ Batı Balkan Ülkeleri  Yenilenebilir Enerji Piyasasının Yatırım Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi

Fevzi ÇAKMAK & Necat ÇETİN/Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar

Haktan BİRSEL & Olcay ÖZKAYA DUMAN/ Balkan Demografisindeki Değişim ve Göçlerin Türkiye’ye ve Balkanlara Etkileri

Bülent ÖZDEMİR & Eftal IRKIÇATAL/ İngiliz Belgelerinde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Sırasında Yaşanan Kızanlık Katliamları

Kadriye TÜRKAN/ Makedonya’da Matura ve Ritüelleri

Ahmet AKGÜL & Kamile ÇETİN/ On Altıncı Yüzyıl Şuara Tezkirelerinde Balkan tasvirleri

Kadir ŞEKER/ 1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri

Ayşe ÖZDEMİR KIZILKAN/Tanzimat’tan Sonra Balkanlar’da Yaşanan İhtida Olaylarına Gayr-i Müslimlerin Tepkisi: Baskı ve Zulümler

Gülnihan ÖLMEZ KIYICI & Ezgi CEVHER/ Balkan Savaşlarında Kadın Olmak

İsmail ERCAN & Özge ARSLAN/ Üsküplü İshak Çelebi Divanında Yer Adları

Bayram AKÇA/ Türk-Bulgar İlişkilerinde Bulgaristan Türklerinin Rolü (1923-1990)

Kader ÖZLEM/ Balkanlar’da Türklere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri

Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU/ İsyan, Göç ve İskân İle Şekillenen Yazılmamış Bir Tarih: Giritli

Müslüman Kadın (1896-1914)

Hasan BAĞCI & Nazmi ALAN/ Balkan Türklerinin Dili ve Edebiyatlarının Türk Eğitim Sistemindeki Yeri

Zehra ARSLAN/ Demokrat Parti İktidarının 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Eden Göçmenlere Yönelik Politikası

Ali ÖZKAN /Arnavutluk’ta Enver Hoca Dönemi İnsan Hakları ve Özgürlükler (1945-1985)

Nuray BOZBORA/ Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih Yazımında Tepedelenli Ali Paşa ve Yunan İsyanı

Selda ADİLLER & Ayşe Hilal TUZTAŞ/Alikoç Köyü’nden Anadolu’ya Davulun Sesi Hoş Gelir

İsmet TÜRKMEN/ Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları

Sayime DURMAZ/ Haçlı Ordularının Balkanlardan Geçişi

Zafer GÖLEN/ Bağımsızlık Savaşının İlk Yılında Türk Medyasında Bosna Savaşı

Firdovsiye AHMEDOVA/ Bölgesel Müttefiklikten Çatışmaya («Balkan Bloku»  Tarihi Bir Deney Gibi)

Mehmet Emin YILMAZ/ Macaristan’daki Türk Mimari Eserlerinin Onarımları Üzerine Notlar

Murat YUMLU/Tarihsel Nedenleri, Safhaları ve Etkileri Açısından Trieste Meselesi Üzerine Bir İnceleme

Murat Yusuf UÇAN/ 2050 Yılına 38 Yıl Kala, Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımıyla

Araz GADİMALİYEV/ Günümüzde Parlamento

Güner DOĞAN/ Osmanlı-Venedik Egemenliği’nde Balkanlar: Tartışmalar, Çatışmalar ve Uzlaşmalar (1699-1797)

Murat TUĞLUCA/ Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı-Eflak/Boğdan İlişkileri (1558-1572)

Kadir KASALAK/ Türk Romen İlişkilerinde Önemli Bir Adım: İkamet, Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi

İlhame ÖMEROVA/Rusya’nın Balkan ve Güney Kafkasya Politikasının Karşılaştırmalı Analizi

コメント


bottom of page