top of page

Köy Enstitüsü Kültürü Üzerine Küçük Notlar : 3


Köy Eğitmenleri Kurslarının Bitimi Sonrası Görev Yapacakları Köylere Dağılmadan Önce Toplu Halde


Köy Eğitmenleri Kanunu 11 Haziran 1937 Tarihinde kabul olunmuştur.Toplam 8 Maddeden oluşan Kanun’un içerdiği kelime sayısı ise topu topu 251 adettir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bundan daha da kısa maddeli ve kelimeli kanunlar kabul edilmiş ise de Köy Eğitmenleri Kanunu da şekil olarak kısa maddeli Kanunlarımız arasında yer alır.

Ancak, bu az maddeler ve kısa hükümler ülkemiz maarif hayatına çok büyük yenilikler ve önemli uygulamalar getirmiştir.

Sözkonusu Kanun’un teklifine ve kabulüne esas olan ” Köy Eğitmenleri Kanununun Mucip Sebepleri” başlıklı, Kanunun Gerekçe Maddeleri ise, 1937 ‘nin Türkiye şartlarını, hedeflerini açıkca ortaya koymaktadır.

Mucip Sebeplerin 4’üncü Maddesini’nin başlığı ” Köy Eğitim Meselesi” adını taşımaktadır. Bu Madde içinde tanımını bulan ” Eğitmen” kavramı ise olabildiğince geniş anlamda tasvir olunmuş:

“…. Bu itibarladır ki müstakbel köy öğretmeninin, eğitim, öğretim ve tarım işlerini başarabilecek kudrette bir ( Eğitmen) olması icap etmektedir. Köylerimizin genel durumları, köylerde yapılacak yeni ve müsbet işler dolayısıyla oralarda çalışacak eğitmenlerin şu vasıfları taşımaları lazım gelmektedir:

1. Eğitmen namzedi köy hayatını bütün külliyetile yaşıyarak bilmiş olmalı ve köye bağlanmış bulunmalıdır.

2. Yaş, bilgi, görüş, anlayış bakımlarından köyde yapacağı işler dolayısıyla karşılaşacağı güçlükleri yenebilecek durumda olmalı. İktidarı her bakımdan köy işlerini başarabilmeğe yetmelidir.

3.Köye sade fakat ileri kıymetli bir hayatı sokabilmek için bıkmadan çalışabilmelidir.

4.Köyün mecburi tahsil yaşındaki çocuklarıile yetişkin gençlerine okuma yazma, hesap ve yurt yaşama bilgilerini, mer’i pedagojik mütearifelere göre öğretebilecek seviyede olmalıdır.

5.Köyde bilhassa eğitim ve tarım işleri gibi genel hayat seviyesini yükseltici işler bakımından devleti temsil edebilecek kudrette olmalı ve bu bakımlardan köylüye rehberlik edebilmelidir.

6.Köyün mukadderatile kendi mukadderatının ve bunlarla devletin mukadderatının biribirine bağlı olduğunu bilerek çalışabilmelidir”

Evet Köy Eğitmenlerinin vasfını ve görevlerini belirten bu alıntı da dikkat edilmesi gereken kelimeler; mukadderat,rehber,  kudret ve iktidar kelimeleri olsa gerektir.

Sizce 1937 döneminin aradığı yalnızca bir Köy Eğitmeni midir? Yoksa bir köy lideri mi aranmaktadır?

コメント


bottom of page